Oznámení – pozvánka ke konání řádné valné hromady

POZVÁNKA 
k účasti na valné hromadě obchodní společnosti STAVOREMONT a.s. se sídlem:
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 2259/50a, IČ 25377973,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 1687.

Představenstvo obchodní společnosti STAVOREMONT a.s. svolává řádnou valnou hromadu obchodní společnosti, která se bude konat
dne 11.12.2015 od 10 hodin v sídle společnosti v Krnově, Hlubčická 2259/50a – v zasedací místnosti.

1. Zahájení , kontrola usnášení schopnosti řádné valné hromady, seznámení s programem.
2 . Volba orgánu řádné valné hromady , předsedy , zapisovatele, ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva předsednictva o činnosti společnosti za rok 2014 , projednání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, zpráva auditora.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2014.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
6. Rozhodnutí o určení osoby auditora.
7. Závěr řádné valné hromady.

Prezentace účastníků bude probíhat od 9.45 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři po předložení akcií v listinné podobě a platného průkazu totožnosti. Zástupci jsou povinni předložit písemnou plnou moc.
Řádná účetní závěrka v kompletní podobě za rok 2014 je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti před dnem konání valné hromady a to v pracovních dnech v době od 8 do 14 hodin.

V Krnově dne 26.10.2015

Jaroslav Mohyla
předseda představenstva
společnosti STAVOREMONT a.s.

Pozvánka ke konání řádné valné hromady – PDF ke stažení

Rubrika: Aktuálně, Valná hromada