Oznámení – pozvánka ke konání řádné valné hromady

Oznámení – pozvánka ke konání řádné valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti

STAVOREMONT a.s.

 se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 2259/50a, PSČ 794 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1687

IČ: 253 77 973

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 29.července 2014 od 14.00 hodin v notářské kanceláři notářky JUDr. Jarmily Valigurové

na adrese: Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 1610/95

 

Pořad jednání: 

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady, seznámení s programem řádné valné hromady
  2. Volba orgánů řádné valné hromady, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013,  řádná účetní závěrka za rok 2013 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, zpráva auditora
  4. Zpráva dozorčí rady za rok 2013
  5. Schválení  řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
  6. Rozhodnutí o určení osoby auditora
  7. Schválení nových stanov společnosti dle zákona o obchodních korporacích
  8. Závěr řádné valné hromady

 

Prezence účastníků bude probíhat od 14:00 hodin v místě konání valné hromady. Práva účasti na valné hromadě mají fyzické osoby po předložení akcií v listinné podobě a platného průkazu totožnosti. Právnické osoby předloží navíc platný výpis z obchodního rejstříku a doklad o oprávnění jednat jménem právnické osoby. Zástupci předloží též písemnou plnou moc.

Kompletní řádná účetní závěrka za rok 2013 je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30-ti dní před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech pondělí až pátek v době od 09:00 hodin do 15:00 hodin.

 

V Krnově dne 16.6.2014

 

Za představenstvo: Jaroslav Mohyla,
předseda představenstva

 

 

Rubrika: Aktuálně, Valná hromada